Rajarshi Shahu Jayanti 2022-2023

Event: Rajarshi Shahu Jayanti celebration

Date: 26 June 2022