Rajarshi Shahu Jayanti 2023

Event: Rajarshi Shahu Jayanti celebration

 

Date: 26 June 2023

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Event: Rajarshi Shahu Jayanti celebration

 

Date: 26 June 2022